W nawiązaniu do treści Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od poniedziałku, 19 kwietnia br. uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

W związku z powyższym od poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie wznawia zajęcia praktyczne w trybie stacjonarnym dla niżej wymienionych klas:

·       3B Branżowej Szkoły I stopnia ZSP nr 3 kształconej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych;

·       3M Technikum ZSP nr 3 kształconej w zawodzie technik mechanik;

·       3S Technikum ZSP nr 3 kształconej w zawodzie technik pojazdów samochodowych;

·       3F Technikum ZSP nr 3 kształconej w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem.

Pozostali uczniowie nadal będą odbywać zajęcia w trybie zdalnym!

Tomasz Łakomski
dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie