Rok Wydarzenia
1997 Z dniem 1 stycznia 1997r. ZSZ przy Zespole Elektrowni Jaworzno przestała być szkołą przyzakładową i przeszła pod zarząd Miasta Jaworzna. Zajęcia praktyczne odbywają się w bardzo prymitywnych warunkach, w starym warsztacie remontowo – szkoleniowym odziedziczonym po Zespole Elektrowni Jaworzno. Tworzymy koncepcję modernizacji warsztatu pod kątem dostosowania go do możliwosci wielofunkcyjnego wykorzystania stanowisk roboczych, przepisów BHP i wdrożenia nowoczesnych kierunków nauczania. Według naszej koncepcji powstaje projekt budowlano – technologiczny sfinansowany przez Elektrownię Jaworzno III S.A.
1998 Rada miasta wydaje zgodę na rozpoczęcie remontu starego warsztatu. Równolegle rozpoczynamy starania o pozyskanie sprzętu i narzędzi z likwidowanych zasobów różnych firm i przedsiębiorstw. Własnymi siłami przygotowujemy stanowiska obróbki ręcznej i remontujemy stare maszyny. Sprzątamy i odgruzowujemy budynek po rozlewni wód gazowanych. W grudniu rozpoczynają się prace remontowe i instalacyjne w pierwszej części warsztatu.
1999 1 września oddano do użytkowania pierwszą część warsztatów szkolnych. W skład obiektu wchodzi hala obróbki ręcznej i maszynowej, salka socjalna, węzeł sanitarny, szatnie i maleńkie biuro. Rozpoczynają się tam zajęcia praktyczne dla zawodów: „technik telekomunikacji”, „elektryk”.

Rozpoczyna się gruntowna modernizacja obiektu po rozlewni wód gazowanych przeznaczonego na II część warsztatu.

2000 W grudniu zakończono modernizację II części warsztatów i odbył się odbiór techniczny części budowlanej. W skład obiektu wchodzi: hala montażu i serwisu urządzeń i instalacji elektrycznych, pracownia montażu elektronicznego z zapleczem, narzędziownia, spawalnia, biuro nauczycieli, dwie pracownie technologiczne, węzły sanitarne i szatnia dziewcząt. Kompletujemy wyposażanie stanowisk szkoleniowych.

Rozpoczynają się zajęcia praktyczne w nowym kierunku nauczania: „operator obrabiarek skrawających”

2001 Trwa kompleksowe wyposażanie drugiej części warsztatów poprzez zadania wytwórcze wykonywane wspólnymi siłami uczniów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Uzupełniamy zestawy narzędzi i pozyskujemy nieodpłatnie z różnych źródeł materiały montażowe. Wykonujemy robocze stanowiska uczniowskie, remontujemy maszyny i urządzenia, które potem będą służyć uczniom.
2002 Nadal trwa wyposażanie drugiej części warsztatów. W grudniu odbywa się odbiór technologiczny stanowisk szkoleniowych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa obiektu wykonujemy we własnym zakresie instalacje: alarmową i monitorującą.
2003 Pozyskujemy nieodpłatnie dużą ilość częściowo uszkodzonej aparatury kontrolno – pomiarowej z zaprzyjaźnionych firm i zakładów pracy. Aparaturę remontujemy we własnym zakresie i włączamy w zasób pomocy dydaktycznych.

W marcu następuje uroczyste przekazanie warsztatów do użytkowania.

W czerwcu organizujemy wewnętrzny egzamin w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, przeprowadzany zgodnie z wytycznymi II etapu reformy. We wrześniu uruchamiamy zajęcia praktyczne dla zawodu „elektryk”, „monter elektronik”, „technik urządzeń audiowizualnych”, „technik elektryk”.

2004 Przygotowujemy stanowiska uczniowskie do spełnienia wymogów standardów wymagań egzaminacyjnych. Modernizujemy stanowiska montażu elektrycznego i elektronicznego.

Podejmujemy inicjatywę naprawiania w ramach zajęć sprzętu stanowiącego wyposażenie placówek oświatowych Jaworzna. Szkoły i przedszkola powierzają nam uszkodzone urządzenia i maszyny (RTV, AGD, komputery i sprzęt dydaktyczny), które po nieodpłatnym usunięciu usterek wracają do właścicieli. Szkoły ponoszą tylko koszty wymienionych części i podzespołów. Naprawiamy ponad 50 urządzeń.

2005 W styczniu przygotowujemy się do przeprowadzenia w naszych warsztatach szkolenia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wykonuje się liczne próby pracy i standaryzacje zadań egzaminacyjnych.

Budujemy stanowiska egzaminacyjne dla zawodów grupy elektrycznej. Wspomagamy rozbudowę technicznej infrastruktury szkoły.

2006 Uzyskujemy upoważnienia OKE do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów: „elektryk”, „monter elektronik”, „elektromechanik”, „monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych”. Jest to możliwe dzięki przygotowaniu własnymi siłami stanowisk egzaminacyjnych spełniających odpowiednie standardy.

W czerwcu odbywa się w warsztatach szkolnych pierwszy zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie „elektryk”. Zdawalność egaminu przekracza dwukrotnie średnią dla województwa śląskiego.

Otrzymujemy z Ministerstwa Edukacji wyposażenie do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu „technik elektryk”.

2007 Przygotowujemy zaplecze techniczne do prowadzenia zajęć specjalizacyjnych dla zawodów: „technik informatyk”, „technik teleinformatyk”.

Wykonujemy sieć okablowania strukturalnego. Remontujemy pozyskane nieodpłatnie uszkodzone komputery i uruchamiamy stanowiska umożliwiające praktyczne wykorzystanie techniki cyfrowej w praktyce warsztatowej. Wdrażamy moduł: „komputerowe wspomaganie projektowania” na zajęciach prowadzonych dla uczniów technikum.

2008 Modernizujemy sieci: alarmową i monitorującą. Konstruujemy nowe i modernizujemy istniejące stanowiska szkoleniowo – egzaminacyjne . Otrzymujemy wyposażenie do przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodu: „technik telekomunikacji”. Reorganizujemy halę obróbki maszynowej przygotowując ją do bardziej wszechstronnego wykorzystania.
2009 W lutym organizujemy i przeprowadzamy konkurs dla uczniów gimnazjów: „Technika wokół nas”.

Opracowujemy koncepcję utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w oparciu o naszą bazę szkoleniową. Przygotowujemy się do reorganizacji warsztatów.

 

W sierpniu Rada Miasta powołuje Centrum Kształcenia Praktycznego.

Tworzymy stanowiska dla nowych kierunków kształcenia: „mechanik samochodowy”, „technik pojazdów samochodowych”, „technik górnictwa podziemnego”, „technik mechanik”, „technik elektronik”. Pozyskujemy nieodpłatnie niezbędne materiały i sprzęt. Do Centrum trafia 192 uczniów z 4 jaworznickich szkół ponadgimnazjalnych.

Rozpoczynamy nowy etap pracy…

2010 29 kwietnia Rada Miejska podjęła decyzję o wyłączeniu Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. Tym samym 1 września staliśmy się samodzielną placówką oświatową prowadzącą zajęcia praktyczne dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Jaworzna.

3 września 2010r. podpisujemy porozumienie i umowę partnerską z Zakładami Remontowymi Energetyki Katowice S.A.

Doposażamy pracownię obróbki skrawaniem w dwie obrabiarki konwencjonalne otrzymane od naszego partnera. Przygotowujemy również spawalnię.

ZRE Katowice S.A. pomaga nam wyposażyć stanowiska ćwiczeniowe w urządzenia do spawania metodami MMA i MAG.

2011 24 lutego Rada Miejska podjęła decyzję w sprawie ustalenia nowego planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Na mocy tej decyzji przygotowujemy się do przeniesienia Centrum Kształcenia Praktycznego do nowego, większego obiektu.

Podczas wakacji przez 3 tygodnie przewozimy obrabiarki, ciężki sprzęt warsztatowy, meble, narzędzia i materiały do budynku warsztatów szkoleniowych przy ulicy Promiennej.  Modernizujemy istniejącą w obiekcie instalację alarmową.

1 września po formalnym przekazaniu obiektu rozpoczynamy jego zagospodarowanie od gruntownego posprzątania pomieszczeń.  Konstruujemy stanowiska pracy i rozmieszczamy sprzęt. Z pomocą fachowców ze ZRE instalujemy maszyny. Powstają pracownie montażowo – obróbkowe, pracownia montażu instalacji elektrycznych, pracownia serwisu elektroniki, pracownia metrologii i komputerowego wspomagania projektowania, pracownia mechaniki samochodowej, pracownia budowlana. Modernizujemy spawalnię, halę maszyn, porządkujemy otoczenie budynków, budujemy parking. Rozpoczynamy starania o zdobycie funduszy na konieczne prace budowlane i modernizacyjne w nowym obiekcie. Wdrażamy program racjonalnego gospodarowania środkami przeznaczonymi na ogrzewanie i oświetlenie budynku. Za zaoszczędzone pieniądze kupujemy materiały budowlane.

2012 Rozpoczynamy przebudowę I piętra budynku A. Siłami uczniów, nauczycieli i personelu CKP przekuwamy otwory drzwiowe, stawiamy ściany, zakładamy instalacje. Powstaje pomieszczenie pracowni fryzjerskiej. Równolegle trwają prace nad budową szatni uczniowskiej i jadalni.

W lipcu w placówce przeprowadzamy część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczniów szkół zawodowych z terenu Śląska. Wakacje poświęcamy na konstruowanie stanowisk dydaktycznych w nowych pracowniach.

We wrześniu nasza społeczność liczy 340 uczennic i uczniów kształconych w 11 zawodach przez 14 nauczycieli. Rusza pracownia fryzjerska i pracownia doradztwa zawodowego.

Rozpoczyna się cykl regularnych zajęć zawodoznawczych przeprowadzanych przez doradcę zawodowego CKP dla uczniów jaworznickich gimnazjów.

Tworzymy i wyposażamy pracownię elektromechaniki i mechaniki górniczej. Modernizujemy wyposażenie pracowni komputerowego wspomagania projektowania.

2013 Podczas ferii zimowych organizujemy zajęcia zawodoznawcze dla gimnazjalistów. W marcu oddajemy do użytku wykonane własnymi siłami pomieszczenia socjalne: szatnię dziewcząt, szatnię chłopców i jadalnię. Modernizujemy pomieszczenie socjalne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Rozbudowujemy instalacje techniczne obiektu CKP. Pomagamy w opracowaniu poradnika dla uczniów dokonujących wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

W nowym roku szkolnym rozpoczynają się zajęcia w odnowionej funkcjonalnie pracowni mechaniki pojazdowej, wyposażonej w sprzęt i narzędzia ze środków projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Rozpoczynamy prace przy adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na kolejną pracownię budowlaną do odbywania zajęć praktycznych z zakresu zbrojarstwa i montażu konstrukcji.

Współdziałamy w powołaniu Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego. Współorganizujemy Ogólnopolski Tydzień Kariery i Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. 1 listopada rusza realizacja opartego o fundusze UE autorskiego projektu „PROFESTRADA – wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w Jaworznie”, rozbudowującego bazę technodydaktyczną CKP i umożliwiającą uczniom nabycie dodatkowych kwalifikacji potrzebnych na lokalnym rynku pracy.

2014 W lutym nasze uczennice odniosły poważne sukcesy w regionalnym turnieju młodych mistrzyń fryzjerstwa organizowanym w CKZiU w Sosnowcu. W marcu dla młodych adeptek sztuki fryzjerskiej z terenu Śląska i Zagłębia zorganizowaliśmy mistrzowskie warsztaty Freestyle. Dzięki wdrożeniu projektu PROFESTRADA baza techniczna CKP wzbogaciła sie o pracownię komputerowego wspomagania projektowania i pracownię programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC). Nauczyciele CKP rozpoczęli cykl szkoleń  zdobywając dodatkowe kwalifikacje  z zakresu nowoczesnych technologii projektowania i wytwarzania, rozpoczęły się też pierwsze  kursy uczniowskie. W czerwcu zaprosiliśmy reprezentacje gimnazjów na konkurs techniczny, odwiedziły nas też dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. We wrześniu zorganizowaliśmy szereg spotkań dla doradców zawodowych działających wspólnie w ramach JFDZ, uruchomiliśmy też  pracownię montażu konstrukcji budowlanych i pracownię elektromechaniki pojazdowej. W listopadzie rozpoczęliśmy cykl szkoleń specjalistycznych dla uczniów kształconych w CKP z zakresu mechaniki samochodowej i fryzjerstwa, czynnie wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery i Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości.  W grudniu rozpoczęliśmy przygotowanie do zorganizowania pierwszej sesji części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zawody: technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik elektryk).
2015 Dzięki projektowi PROFESTRADA nasi uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje uczestnicząc w kursach CAD/CAM i kursach operatorów obrabiarek CNC. W styczniu nasza reprezentantka odnosi spektakularny sukces zdobywając specjalne wyróżnienie na konkursie „Młody Mistrz Fryzjerstwa” w Sosnowcu. Współorganizujemy konferencję Jaworznickiego Forum Doradztwa zawodowego, aktywnie uczestnicząc w pracy nad nowatorskim podejściem do kwestii wspierania ucznia. Organizujemy Targi Edukacji Szkół Ponadgimnazjalnych, gościmy doradców zawodowych na dedykowanych dla nich szkoleniach, uczestniczymy w Dniach Godności Osób Niepełnosprawnych i Dniu Dziecka na jaworznickim Rynku. W kwietniu nawiązujemy ścisłą współpracę z firmą Turbo Tec, zajmującą się najtrudniejszymi technicznymi problemami branży samochodowej. Organizujemy cykl dodatkowych szkoleń dla uczniów technikum fryzjerskiego, mechanicznego i samochodowego. Nie zapominamy o nabyciu przez naszych uczniów szerszych kwalifikacji z zakresu pomocy przedmedycznej i przedsiębiorczości w zakładaniu własnej firmy. Rozpoczynamy wspólny projekt mentorski we współpracy z Rzemieślniczą Szkołą Zawodową w Katowicach. Współorganizujemy Ogólnopolski Tydzień Kariery i Jaworznicki Maraton Przedsiębiorczości.
2016 Dni otwarte CKP z bogatą ofertą warsztatów zawodowych w ferie stały się już tradycją. Tak samo, jak warsztaty z zakresu stylizacji. konkurs techniczny dla uczniów gimnazjum i dodatkowe szkolenia w ramach projektu mentorskiego. Kolejne warsztaty dla doradców zawodowych, kolejne uczestnictwo naszych uczniów w imprezach miejskich i pomoc dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Kolejne kursy i szkolenia poszerzające zasób kwalifikacji uczniów. Żeby nie pisać o przedsięwzięciach cyklicznych skupimy się na rzeczach zupełnie nowych. Wspólnie z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego przygotowaliśmy założenia do projektu o roboczej nazwie „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”. We wrześniu wystartował kwalifikacyjny kurs zawodowy dla dorosłych, którzy chcą zdobyć umiejętności fryzjerskie. Nasi fryzjerzy zdobywają czołowe lokaty w konkursach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Pod koniec roku projekt „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie” uzyskuje dofinansowanie z funduszy UE. Rozpoczynamy przygotowania do inwestycji budowlanej, własnymi siłami przebudowujemy ogrodzenie posesji i instalujemy monitoring.