Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie (ul. Promienna 66, 43-603 Jaworzno) dokłada wszelkich starań, aby dla danych osobowych, które pozyskuje w celu realizowania swoich zadań ustawowych oraz statutowych ,  zapewnić wszelkie środki  fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy też dostępem.

Dane osobowe,  których administratorem jest Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie , są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1  RODO (*)za niezgodne z pierwotnymi celami);
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane , w myśl zasady „minimalizacji danych”;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a administrator  podejmuje  wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem, że  dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO (*) i  wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO(*) w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie każdemu pracownikowi, który wypełniając swoje obowiązki służbowe przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym w szczególności dane  uczniów, ich rodziców bądź opiekunów prawnych oraz osób odbierających dziecko, nadaje imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pobiera oświadczenie o poufności.

__________________________________________________________________________________

(*)  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)