Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej “RODO”)  informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest:
  Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie
  ul. Promienna 66
  43-603 Jaworzno
  telefon: 32 745 20 02
  adres e-mail: sekretariat@ckz.jaworzno.edu.pl
 2. Korespondencyjne  dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

  Inspektor Ochrony Danych
  Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie
  ul. Promienna 66
  43-603 Jaworzno
  adres e-mail:  seweryn.dorot@gmail.com
 3. Dane osobowe przetwarzamy w celu:
  • realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c) RODO) wynikającego w szczególności z:
   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),
   Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967),
   Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457),
   Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159),
   Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203,ze zm.)
  • a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. przetwarzanie wizerunku) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom  upoważnionym  z mocy prawa, a także innym podmiotom  wyłącznie  w celu realizacji zadań statutowych jednostki.
 5. Dane osobowe  są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa  lub przez czas określony  w instrukcji kancelaryjnej jednostki, a  dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub  do czasu cofnięcia zgody.
 6. W odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 7. Osoba, której dane dotyczą posiada:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych  jej  dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 9. Administrator danych nie zamierza  przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.