W  Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie (dalej zwanym administratorem),  na podstawie art. 37 pkt. 1 lit. a RODO (*) został powołany  inspektor ochrony danych.

Imię i nazwisko  IOD:  Dorota Seweryn – Górniak

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie, wysyłając pismo na adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie
ul. Promienna 66,
43-603 Jaworzno


lub elektronicznie na adres e-mailowy:  seweryn.dorot@gmail.com

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych przez administratora oraz  z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących im na mocy RODO(*). Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:

  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników administratora, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO (*)  oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania RODO(*) , innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO(*);
  4. współpraca z organem nadzorczym, tj. Prezesem Urzędu  Ochrony Danych Osobowych;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO(*), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

__________________________________________________________________________________

(*)  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)