Centrum Kształcenia Zawodowego  jest publiczną placówką oświatową. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Jaworzno.

  Centrum Kształcenia Zawodowego udostępnia swoje pracownie szkolenia praktycznego młodzieży uczęszczającej do jaworznickich szkół zawodowych: ponadgimnazjalnych i policealnych. Młodzież uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w Centrum nabywa kwalifikacji właściwych dla wybranego przez siebie zawodu. Zakresy umiejętności z danej branży są w części zbieżne dla kilku zawodów, co zezwala na bardziej efektywne wykorzystanie bazy technicznej Centrum na potrzeby wielu szkół.

  Zadaniem Centrum jest przeprowadzanie zajęć praktycznych w sposób spełniający wymogi standardów egzaminacyjnych oraz dostosowywanie nauczanych treści do zmieniających się dynamicznie potrzeb rynku pracy. Temu celowi służy między innymi uzupełnianie tematów zajęć o zagadnienia związane z najnowszymi technologiami i tym samym podwyższanie poziomu kompetencji zawodowych uczniów.

  W procesie organizacji Centrum wzięliśmy pod uwagę następujące czynniki decydujące o jakości kształcenia praktycznego:

  – odpowiednio wykwalifikowana kadra szkoleniowców,

  – nowoczesna, kompletna baza (dydaktyczna, narzędziowa, maszynowa i materiałowa),

  – profesjonalna organizacja systemu ćwiczeń,

  – możliwość elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku pracy,

  – dostępność kształcenia dla różniących się poziomem kompetencji i zasobami czasu na naukę grup uczniów i słuchaczy.