• umożliwienie jaworznickiej młodzieży kształconej w szkołach zawodowych uczestniczenia w zajęciach praktycznych, profesjonalnie prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu, w tym również modułowego programu nauczania dla danego zawodu;
  • prowadzenie zajęć specjalizacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych,
  • organizowanie i przeprowadzanie etapu praktycznego egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół zawodowych: zasadniczych, techników i policealnych, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie,
  • prowadzenie zajęć uzupełniających w zakresie praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników,
  • organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
  • organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego umożliwiającego spełnianie obowiązku nauki,
  • organizowanie i przeprowadzanie doskonalenia nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technik i technologii.