Sprawozdanie z konferencji organizowanej z ramienia  

Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego,

 która odbyła się 03.03.2015 r.

pod hasłem

„Klucz do sukcesu. Rola doradcy zawodowego w stymulowaniu automotywacji.”

Zorganizowane konferencji w takim terminie zbiegło się z wydaniem Katalogu ćwiczeń z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego miasta. Jednym z punktów spotkania było przekazanie poradnika doradcom zawodowym jaworznickich placówek pracujących z młodzieżą w zakresie świadczenia poradnictwa zawodowego. Pozycja ukazała się dzięki wsparciu Urzędu Miasta Jaworzna. Na konferencję liczne przybyli zaproszeni goście: Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna, Tadeusz Kaczmarek – Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna, Zbigniew Mika – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Anna Mocała – Kalina – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej, Sebastian Pycia – Przewodniczący Komisji Rozwoju i Przeciwdziałaniu Bezrobociu, Wioleta Sztukowska – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworznie, Wiesława Polańska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie, Maciej Brul – Prezes Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagodzy, doradcy zawodowi jaworznickich placówek oświatowych oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

 

Pierwszym wystąpieniem była prelekcja Pani Katarzyny Wilgos – doradcy zawodowego z I Liceum Ogólnokształcącego im. T Kościuszki w Jaworznie. Zaprezentowała „Katalog ćwiczeń z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. Omówiła jak zbudowany jest katalog i jak z niego korzystać. Ważną rzeczą jest podział narzędzi na trzy części umieszczone w segregatorze, co ułatwia korzystanie z konkretnych tematów, poprzez wyjęcie materiału z segregatora. Dołączona do katalogu płytka pozwala na kopiowanie potrzebnych do przeprowadzenia zajęć kart pracy z grupą lub indywidualnie z uczniem. Pomysł na powstanie katalogu zrodził się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie we wrześniu 2014 roku na jednym z cyklicznych spotkań doradców zawodowych w tej placówce. Pomysłodawcą była Elżbieta Orzechowska – Filipczyk.

 

Głos zabrał Pan Tadeusz Kaczmarek Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna. Wspomniał dzień powstania JFDZ. Dzisiaj bardzo widoczny jest efekt działania choćby w postaci wydanych już poradników i nowego katalogu. Kolejnym efektem działania, jest współpraca z zakładami pracy z terenu miasta Jaworzna, która młodzieży przybliża pojęcie pracy na różnych stanowiskach.  Pan  Prezydent wręczył podziękowania za współpracę przy tworzeniu katalogu poszczególnym osobom. Do ukazania się poradnika przyczynili się doradcy zawodowi:  Katarzyna Wilgos, Teresa Mulka-Łuszcz, Ewa Latko, Donata Dzimińska -Bizub, Aleksandra Gorstka, Anna Jania, Magdalena Paluch, Magdalena Krepel, Magdalena Wrona, Aleksandra Szydlik. Podziękowania otrzymała także pani Anna Mocała – Kalina – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej naszego miasta.

 

W dalszej części wystąpiła Pani Elżbieta Orzechowska- Filipczyk, która przedstawiła podsumowanie pracy JFDZ za rok 2014:

  • przedsięwzięcia w ramach OTK,
  • organizację Jaworznickiego Tygodnia Przedsiębiorczości,
  • zaprezentowała  partnerów działań JFDZ,
  • zapoznała uczestników z zadaniami do realizacji na ten rok.konferencja 4.jpg

 

Po przerwie wystąpił dyrektor CKP – Tomasz Łakomski – przedstawił w swojej wypowiedzi efektywność kształcenia zawodowego. Nigdy nie jest tak, że tyle samo uczniów przystępuje do egzaminów zawodowych, co rozpoczyna naukę w danym kierunku. Dlaczego tak się dzieje?  Przyczyną zwykle jest brak motywacji do działania. Przedstawił też, jaka jest misja szkoły a jaka doradcy zawodowego – powinny się one uzupełniać. W swej wypowiedzi ukazał też rolę nauczyciela –  mentora oraz podkreślił funkcję coachingu. Podkreślił, że coach wspiera ucznia nie konkurując z nim, monitoruje jego rozwój, śledzi losy absolwenta. Pomoc doradcy zawodowego ma w tej chwili charakter doraźny, a powinna być stała. Tak więc doradztwem zawodowym powinna być objęta młodzież gimnazjalna ale również ta ze szkół ponadgimnazjalnych.

 

Jako ostatni wystąpiła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie i przedstawiła swoje miniprzedsiębiorstwa, które uczniowie założyli pod okiem Pani Katarzyny Wilgos. Uczniowie zapoznali gości ze sposobem działania tych przedsiębiorstw, rodzajem produkcji, składem osobowym, strukturą zarządzania i rozliczania. Założone przez nich firmy to: Schoolmates i Biżutka. Uczniowie, zakładając działalności gospodarcze, uczestniczą w projekcie, którego podstawowym celem jest przybliżenie młodzieży zasad funkcjonowania firm na rynku.

 

Pan Sebastian Pycia zobowiązał się do podjęcia współpracy z JFDZ w ramach organizacji wizyt studyjnych dla gimnazjalistów zainteresowanych branżą informatyczną. Tym samym firma ArtCom wpisała się do listy aktywnych pracodawców współpracujących z JFDZ na rzecz wsparcia jaworznickiej młodzieży w dokonaniu decyzji dotyczącej dalszej ścieżki kariery zawodowej.

 

 

PANEL DYSKUSYJNY

 

Jerzy Tomczyk – Dyrektor SOSW w Jaworznie: w swej wypowiedzi nawiązał do zdawalności egzaminów zawodowych przez młodzież uczącą się w ośrodku. Egzamin praktyczny nie stanowi dla tej młodzieży problemu lecz część teoretyczna, która jest taka sama jak dla młodzieży szkół zawodowych. Stanowi to dla nich barierę nie do pokonania. Pracodawcy mają lęk przed zatrudnieniem osób z ośrodka, a często są oni świetnymi fachowcami w swoim zawodzie. Czynności wykonują niemal perfekcyjnie, wystarczy tylko, by ktoś zaopiekował się takim pracownikiem i przez początkowy okres nadzorował wykonywane przez nich czynności. Kierowane były postulaty do Ministerstwa Oświaty, co do zakresu teoretycznego egzaminu dal tej młodzieży ale nie ma ze strony Ministerstwa żadnego odzewu.

 

Magdalena Plewko- Kotynia – pedagog ILO w Jaworznie: podziękowała na wstępie swojej wypowiedzi Pani Elżbiecie Orzechowskiej-Filipczyk i Katarzynie Wilgos za pracę nad katalogiem. W dalszej części skupiła się nad tematem stymulowania młodzieży do działania na przykładzie firm, które przedstawiła młodzież I LO. zwróciła uwagę na potrzebę doradcy zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, gdyż ta młodzież też staje przed dylematem wyboru – co po maturze?

 

Anna Warszawska – nauczyciel ZSP nr 2 w Jaworznie: zwróciła uwagę na to, że powinniśmy wspierać młodych ludzi przez cały czas edukacji również na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej  technicznej.

konferencja 11.jpg

Paweł Silbert – Prezydent Miasta Jaworzna: po przeglądnięciu wstępnym katalogu zauważył, że wiele poświęcamy w nim miejsca na badania predyspozycji zawodowych, ale nie należy zapominać też o tym, by młodzież dogłębnie mogła poznać samych siebie. Zadał pytanie: W którym momencie życia należy badać predyspozycje człowieka? Według niego to powinno zacząć się od przedszkola, a następnie powtarzać te badania by były kierunkowskazem do ukierunkowania zawodowego. Przedstawił też prognozę demograficzną dla miasta Jaworzna, która może sprawić, że niedługo nie będzie rąk do pracy w tym mieści. Róbmy więc wszystko, by młodzież nie uciekała z miasta i kraju. Pan Prezydent nadmienił, że toczą się rozmowy odnośnie etatów i godzin dla doradców zawodowych w placówkach szkolnych na terenie naszego miasta.

 

Elżbieta Orzechowska – Filipczyk– Przewodnicząca Rady JFDZ zauważyła, że katalog stanowi pomoc i zbiór materiałów badawczych przydatnych w pracy doradcy zawodowego. Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego realizuje wiele pomysłów, przeprowadza wiele akcji mających na celu pomoc młodzieży w wygenerowaniu pomysłu na swoje życie zawodowe.

 

Halina Jarczyk –  Dyrektor ZSP nr 3 w Jaworznie: ciągle widzę zmiany, które wprowadzane są w oświacie. To podział na szkoły podstawowe, gimnazja, zmiany w sposobie egzaminowania na danych poziomach. Zmiany są bardzo szybkie, ale dzięki doradcom zawodowym uczniowie są przygotowani do tego co czeka ich na poziomach szkół ponadgimnazjalnych. Staramy się współpracować z przedsiębiorstwami, by absolwenci mogli znaleźć zatrudnienie po zdaniu egzaminów zawodowych. Pomaga w tym realizacja programów unijnych – powoduje ona, że uczniowie potrafią poruszać się po rynku pracy. Doradztwo zawodowe to ważna i bardzo przydatna funkcja i o to proszę w imieniu dyrektorów, by mogli oni pracować w każdej jaworznickiej szkole.

 

Tomasz Łakomski – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie: biorą pod uwagę przyszłość naszego miasta ważne jest, by doprowadzić wszystkich uczniów do efektywnego ukończenia wybranej przez siebie szkoły. Większość młodych ludzi chce osiągnąć sukces i jest bardzo ambitna, często to właśnie dzięki doradcy zawodowemu wybrali kształcenie w odpowiednim dla siebie zawodzie. Dlatego trzeba umacniać ich motywację i bezwzględnie pomóc pokonać wszelkie trudności. Pan Dyrektor serdecznie podziękował doradcom zawodowym za pracę, jaką wykonują dla młodzieży.

 

Magdalena Wrona – doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie: poruszyła kwestie niepełnosprawnych na rynku pracy. To dla nich jest coraz więcej ofert. Problem jest tylko w orzeczeniach lekarskich o niepełnosprawności. Są one tak formułowane, że pracodawcy boją się zatrudnienia takich osób, a mogłyby one być wspaniałymi pracownikami. Ważne przecież, by osoba czuła się przydatna mimo swej niepełnosprawności. Jest wiele ofert dla niepełnosprawnych na przykład w Katowicach, ale w tym momencie występuje problem dojazdu do pracy. Osoba niepełnosprawna nie jest często w stanie pokonać bariery lokomocyjnej.

 

Ewa Latko – doradca zawodowy Gimnazjum nr 4 w Jaworznie: praca w zawodzie doradcy zawodowego, to przede wszystkim indywidualny kontakt z uczniem. Badanie kompetencji w klasie pierwszej gimnazjum są powtarzane w klasie trzeciej. Uczeń sam widzi zmiany, jakie w nim się dokonywały, jak dojrzewał w swoich wyborach. Wydany, dzięki pomocy Urzędu Miasta Jaworzna, „Katalog ćwiczeń” ułatwi pracę z uczniem, daje gotowe możliwości do wykorzystania w trakcie zajęć indywidualnych.

 

Maciej Brul – Prezes Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie: podał w swojej wypowiedzi przykłady reform dokonanych w różnych resortach pracy, poprzez które tysiące ludzi utraciło zatrudnienie. Współczuje młodzieży, która wchodzi na rynek pracy. Związki zawodowe mogą pomóc młodym pracownikom, ale należy nimi odpowiednio pokierować i tego może dokonać nasza młodzież. Podał propozycje lekcji dla młodzieży o roli związków zawodowych na rynku pracy.

 

 

Na tym zakończono konferencję.

 

Sekretarz Rady JFDZ

Aleksandra Gorstka

Przewodnicząca Rady JFDZ

Elżbieta Orzechowska – Filipczyk