Poparcie dla szkolnictwa zawodowego, reorganizacja oświaty oraz tworzenie szkół branżowych  to nowe wyzwania dla dyrektorów placówek. Z niepokojem zmiany te obserwują rodzice, których dzieci w najbliższym czasie staną przed koniecznością wyboru nowej szkoły i ścieżki kariery zawodowej.  Jak ma wyglądać docelowo kształcenie zawodowe? Czy szkoły wyposażą młodzież w taki zasób umiejętności, który umożliwi młodemu człowiekowi po ukończeniu nauki podjęcie pracy?

W proponowanym przez ministerstwo nowym modelu kształcenia zawodowego, ważną rolę spełniać mają dobrze wyposażone centra kształcenia praktycznego (CKP), które będą ściśle współpracować z pracodawcami. W ich gestii będzie prowadzenie kształcenia dla rynku pracy, który powinien stać się odpowiedzią na  zapotrzebowanie pracodawców w poszczególnych branżach. Co za tym idzie, to te właśnie placówki odpowiadać będą za przygotowanie absolwentów szkół  branżowych i technicznych do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy.

Nasuwa się zatem pytanie, jak Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie jest przygotowane do tego nowego wymiaru edukacji zawodowej?

Powołane 7 lat temu CKP  w pierwszym roku funkcjonowania borykało się z licznymi problemami. Głównie brak bazy lokalowej powodował, że placówka nie mogła w pełni rozwinąć swoich możliwości. Przeniesienie CKP w 2011 roku  do budynku pozostałym po dawnych warsztatach szkoleniowych  PKE SA doprowadziło do szybkiego rozwoju placówki i sprawiło, że CKP jest dziś ośrodkiem spełniającym wymagane obecnie standardy kształcenia. W kilkunastu pracowniach kształcona jest młodzież w 5 branżach: mechanicznej, elektrycznej, samochodowej, budowlanej i fryzjerskiej. Jednak wymagania pracodawców rosną. Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje unowocześnianie treści nauczania, w tym powstawanie nowych zawodów. Zatem istniejąca obecnie baza technodydaktyczna CKP już wkrótce może okazać się niewystarczającą. Dlatego dzięki projektowi ,,Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie”, współfinansowanym z funduszy UE, na terenie CKP powstanie nowoczesna hala do przeprowadzania zajęć z mechaniki, elektromechaniki i mechatroniki pojazdowej oraz doposażone zostaną pracownie obróbki mechanicznej. Całkowitej modernizacji zostanie poddany park maszynowy, który będzie docelowo składał się z różnego typu obrabiarek, w tym również sterowanych numerycznie. Zakończenie procesu rozbudowy i modernizacji planuje się na czerwiec 2018 roku.

Pracownie to jednak nie wszystko – najważniejszy w procesie nauczania jest kapitał ludzki. To przecież od nauczycieli zależy, czy realizowany program nauczania odbywa się tylko na poziomie podstawowym, czy też wykracza poza te podstawy. Pozytywnie zmotywowani nauczyciele CKP podejmują wiele dodatkowych inicjatyw, aby wzbogacić proces edukacyjny uczniów. Od czterech lat stało się normą organizowanie szkoleń branżowych, na które zapraszane są liczące się firmy zewnętrzne z sektora samochodowego i fryzjerskiego. Oferta edukacyjnej placówki wzbogacona została również o warsztaty z udziałem edukatorów zewnętrznych, podczas których prowadzone są ćwiczenia wykraczające poza ramy podstawy programowej, a niezwykle przydatne z perspektywy późniejszego zatrudnienia. Innowacją są również ,,Projekty mentorskie” –  przedsięwzięcia ukierunkowane na zmianę podejścia do edukacji i sposobu postrzegania procesu uczenia się.  Mają one na celu wzbogacenie wizerunku nauczyciela o postawę mentora, który nie tylko przekazuje wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim inspiruje i stymuluje rozwój uczniów. Wymaga to od nauczycieli stałego poszerzania swoich kompetencji i aktywnego kontaktu z pracodawcami. Służy temu również współpraca CKP z Zakładami Remontowymi Energetyki S. A., firmą Turbo TEC i przedsiębiorstwem budowlanym RISER, oparta na umowach partnerskich. Wszystkie te działania aktywnie wspierają proces kształcenia zawodowego w Jaworznie i służą jednemu celowi – dobremu przygotowaniu absolwentów jaworznickich szkół do podjęcia pracy.

Małgorzata Richter