… prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie

Celem  głównym  Projektu jest poprawa jakości edukacji w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie, prowadzącym kształcenie zawodowe poprzez:

– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu,
– podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych uczniów w tym osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
– zorganizowanie staży zawodowych dla uczestników projektu,
– poprawie  technicznych  warunków  kształcenia  zawodowego  poprzez  doposażenie pracowni zawodowych odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Zakładany projekt ma pomóc w podniesieniu kwalifikacji zawodowych absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w celu zwiększenia atrakcyjności ich na rynku pracy po okresie zakończenia nauki w szkołach średnich.

Projekt realizowany jest w terminie od dnia 1 września 2018 do dnia 31 grudnia 2022 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie
ul. Promienna 66 43-603 Jaworzno

Wartość projektu: 2 260 224,95 zł                     Wartość dofinansowania: 2 147 213,70 zł

W tym:

środki z unii europejskiej – 1 921 191,20 zł

budżet państwa – 226 022,50 zł

Liczba uczniów objętych projektem : 130
Liczba nauczycieli objętych projektem: 4

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów  dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Formy wsparcia realizowane w projekcie
Dla UczniówDla Nauczycieli
Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnychKurs – cięcie gazowe (32h)
Warsztaty planowania kariery z doradcą zawodowymKurs – spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA 111
Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów, którego celem jest opracowanie CV oraz indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowychKurs – spawanie łukowe MIG/MAG 131/135
Kurs kwalifikacyjny – cięcie gazowe (32h) Kurs – spawanie łukowe TIG 141
Kurs kwalifikacyjny – spawanie metodą MMA z badaniami lekarskimi i kosztami egzaminu (140h)Kurs doskonalący – monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Kurs kwalifikacyjny – spawanie metodą MAG/MIG z badaniami lekarskimi i kosztami egzaminu (140h)Kurs doskonalący – Certyfikowany Mistrz Budownictwa Pasywnego
Kurs kwalifikacyjny – spawanie metodą TIG z badaniami lekarskimi i kosztami egzaminu (140h)Kurs – Budowa domu pasywnego
Kurs stanowiskowy – komputerowe wspomaganie projektowania CAD (80h)Kurs – hybrydowe układy napędowe
Kurs stanowiskowy – komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM (80h)Kurs – diagnostyka silników spalinowych
Kurs stanowiskowy – programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (150h)Kurs – elektrotechnika i elektronika w pojazdach
Kurs – prawo jazdy kat. B z badaniami lekarskimiKurs – obsługa diagnoskopów
Kurs – operator koparko-ładowarki z badaniamiKurs – konserwator urządzeń transportu bliskiego (podnośniki) UDT
Kurs – zagęszczarki i ubijaki wibracyjneKurs – diagnostyka samochodowa
Kurs – rusztowania budowlaneKurs doskonalący – programowanie i obsługa obrabiarek CNC (frezarki)
Kurs – podesty ruchome UDTKurs doskonalący – programowanie robotów KUKA. Pozycja obejmuje kurs RK 1 podstawowy oraz i RK2 zaawansowany
Kurs – wózki widłowe UDTStaż
Kurs – żurawie HDS
Kurs – operator suwnic IS, IIS
Kurs – wciągniki i wciągarki IW, IIW
Kurs – hakowy dźwignic
Kurs – świadectwo kwalifikacyjne SEP E
Staż zawodowy