DYREKTORA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W JAWORZNIE
W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA CKZ OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

  1. Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworznie przebiegać będą zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogramem.
  2. Dla uczniów przybywających do CKZ na zajęcia praktycznej nauki zawodu wprowadza się obowiązek oczekiwania na wprowadzenie ich na teren obiektu CKZ przez nauczycieli prowadzących zajęcia w danej grupie ćwiczeniowej. Ze względu na warunki pogodowe oczekiwanie odbywa się w wydzielonej i oznakowanej strefie wewnątrz budynku A.
  3. Uczniów oczekujących w wydzielonej strefie na wprowadzenie do obiektu zobowiązuje się do zachowania ścisłych zasad reżimu sanitarnego (zakładanie maseczek, zachowanie dystansu min. 1,5 m., obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek ochronnych).
  4. Uczniowie, którzy spóźnili się na zajęcia, zobowiązani są do czekania w wydzielonej strefie w budynku A na wprowadzenie ich do obiektu CKZ przez uprawnionego pracownika obsługi CKZ lub pracownika administracyjnego CKZ.  Uczeń powinien powiadomić pracowników CKZ o fakcie oczekiwania poprzez kontakt telefoniczny: 32 7629172 wewn. 26 (obsługa obiektu CKZ) lub 32 7629172 wewn. 10 (sekretariat CKZ).
  5. Zobowiązuję wszystkich uczniów do bezwzględnego stosowania się do poleceń nauczycieli CKZ w zakresie zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym szczególnie do zasad mających na celu zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy uczniami.

                                                                                              Tomasz Łakomski

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19