Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie ogłasza nabór

na stanowisko SPECJALISTY DO SPRAW ROZLICZEŃ PROJEKTU  

po nazwą „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe z zakresu ekonomii,
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i rozliczania projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, również z zakresu zasad równości szans kobiet i mężczyzn,
 • doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • co najmniej trzyletni staż pracy zawodowej,
 • doświadczenie we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie realizacji działań współfinansowanych w ramach EFS,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel),
 • potwierdzona umiejętność prowadzenia PEFS,
 • potwierdzona umiejętność prowadzenia badań ewaluacyjnych
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe,
 • doświadczenie w koordynacji działań i zadań projektowych,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, samodzielność, mobilność,
 • umiejętność organizacji czasu pracy.

Opis stanowiska:

 • prowadzenie księgowości projektowej,
 • przygotowanie wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości projektowej i rozliczeń projeku,
 • współpraca z koordynatorem w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
 • prowadzenie PEFS,
 • współpraca z miejskimi organami odpowiedzialnymi za księgowanie projektu,
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą,
 • kontakty z innymi organami kontrolnymi,
 • inne zadania zlecone przez dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przygotowanie do realizacji projektów unijnych (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
 • mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych i rozliczanych projektów unijnych.

Do dokumentów należy dołączyć podpisane oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalisty do spraw rozliczeń projektu „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” ogłoszonego dnia 3 sierpnia 2018 r. i prowadzonego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzania w każdym czasie. Oświadczam również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.,
 • zgodność z zasadami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków m.in. z EFS na lata 2014-2020 i przepisami prawa.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie ul. Promienna 66 w godzinach od 8.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie
Promienna 66
43 – 603 Jaworzno

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalisty do spraw rozliczeń projektu „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”, w terminie do 31 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie).

 

Informacja o wyniku naboru:

Dyrektor Centrum Kształcenia praktycznego w Jaworznie  informuje o nierozstrzygnięciu naboru na w/w stanowisko z powodu nie wpłynięcia ofert w ustalonym terminie.