W dniu 9 czerwca 2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się spotkanie szkoleniowe doradców zawodowych oraz pedagogów szkolnych. Na spotkaniu pan Artur Bartosiński zaprezentował rezultaty projektu „PERSPEKTYWY EDUKACYJNO-ZAWODOWE” – narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej” dla doradców zawodowych. Projekt jest realizowany w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.4.: Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie; Poddziałanie 3.4.3.: Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe. Nr. projektu WND-POKL-03.04.03-00-7535/13.
Prezentacja miała formę wykładu interaktywnego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej PowerPoint i aplikacji Perspektywy. Zaprezentowana aplikacja komputerowa Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe oraz materiały metodyczne wspomogą jaworznickich doradców oraz uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w świadomym kształtowaniu ścieżek edukacyjno-zawodowych
i podejmowaniu decyzji w zakresie dalszego kształcenia oraz zatrudnienia.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymał aplikację Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe, która składa się z 3 części:

  • Gry diagnostycznej 3D badającej zainteresowania a. zawodowe, b. predyspozycje zawodowe i c. kompetencje przedsiębiorcze.
  • Galerii Zawodów zawierającej opisy grup zawodowych, kwalifikacji zawodowych oraz opisy 194 zawodów szkolnictwa zawodowego wraz z 194 filmami prezentującymi zawody.
  • Planera Kariery edukacyjno-zawodowej umożliwiającego zaplanowanie ścieżki edukacyjnej tj. działań służących rozwojowi kwalifikacji i zdobyciu interesującego zawodu.