Informacja dla uczniów odbywających zajęcia praktycznej nauki zawodu w CKZ w Jaworznie.

W nawiązaniu do treści  2 ust. 3h Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki może zorganizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo, o ile z programu nauczania zawodu lub programu nauczania danej formy pozaszkolnej nie wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Z DNIEM 7 GRUDNIA 2020 R. CKZ W JAWORZNIE WZNAWIA ZAJĘCIA W TRYBIE STACJONARNYM.

1. Wznawiamy zajęcia stacjonarne dla wszystkich klas programowo najwyższych technikum i szkoły branżowej, które w sesji letniej zadawać będą egzaminy zawodowe.

2. Wznawiamy zajęcia stacjonarne w przypadku klas programowo niższych, które odbywają planowe zajęcia praktyczne 1 raz w tygodniu.

3. W przypadku klasy 3 Szkoły Branżowej kształconej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych zajęcia odbywać się będą w trybie hybrydowym: 1 dzień w trybie zdalnym (6 godzin), 1 dzień w trybie stacjonarnym (6 godzin). W pierwszym tygodniu nauki poniedziałek będzie dla tej klasy dniem  nauki stacjonarnej, wtorek dniem nauki zdalnej. W kolejnym tygodniu poniedziałek będzie dniem nauki zdalnej, wtorek dniem nauki stacjonarnej. Zmiany dni nauki stacjonarnej i zdalnej następować będą do wtorku 22 grudnia (ostatni dzień nauki przed rozpoczęciem zimowej przerwy świątecznej).

4. W przypadku klasy 2 technikum (po gimnazjum) kształconej w zawodzie technik usług fryzjerskich zajęcia odbywać się będą w trybie hybrydowym: 1 dzień w trybie zdalnym (6 godzin), 1 dzień w trybie stacjonarnym (6 godzin). W pierwszym tygodniu nauki poniedziałek będzie dla tej klasy dniem  nauki stacjonarnej, piątek dniem nauki zdalnej. W kolejnym tygodniu poniedziałek będzie dniem nauki zdalnej, piątek dniem nauki stacjonarnej. Zmiany dni nauki stacjonarnej i zdalnej następować będą do wtorku 22 grudnia (ostatni dzień nauki przed rozpoczęciem zimowej przerwy świątecznej).

5. W przypadku klasy 1 Szkoły Branżowej kształconej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zajęcia odbywać się będą w trybie hybrydowym: 1 dzień w trybie zdalnym (6 godzin), 1 dzień w trybie stacjonarnym (6 godzin). Poniedziałek będzie dla tej klasy dniem  nauki stacjonarnej, wtorek dniem nauki zdalnej.

6. W przypadku klas II Szkoły Branżowej kształconych w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz ślusarz, które odbywają planowe zajęcia 3 razy w tygodniu, zastosujemy system hybrydowy polegający na przeprowadzeniu zajęć w trybie stacjonarnym w wymiarze 10 godzin przypadających na 2 dni nauki oraz w trybie zdalnym w wymiarze 8 godzin w 1 dniu nauki.

Klasa II Szkoły Branżowej kształcona w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: środa – 5 godzin w trybie stacjonarnym, czwartek – 5 godzin w trybie stacjonarnym, piątek – 8 godzin w trybie zdalnym. Godziny rozpoczęcia zajęć w trybie stacjonarnym zgodne z harmonogramem zajęć CKZ.

Klasa II Szkoły Branżowej kształcona w zawodzie ślusarz: środa – 5 godzin w trybie stacjonarnym, czwartek – 8 godzin w trybie zdalnym, piątek – 5 godzin w trybie stacjonarnym. Godziny rozpoczęcia zajęć w trybie stacjonarnym zgodne z harmonogramem zajęć CKZ.

7. Wszystkie planowe zajęcia odbywają się na terenie CKZ z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego.

Dojazd na zajęcia dla zmiany porannej: linia 314 (od 14 grudnia 2020 r. – linia 344). Dojazd na zajęcia dla zmiany popołudniowej: linia 370.

Tomasz Łakomski – dyrektor CKZ w Jaworznie