W mieście trwają prace nad powołaniem Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego, którego celem będzie zintegrowanie środowiska doradców zawodowych Jaworzna. W ubiegłym tygodniu, w Urzędzie Miejskim odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie, a zaprezentowana koncepcja współpracy spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników debaty.

W spotkaniu, które odbyło się 16 maja 2013 wzięli udział przedstawiciele jaworznickich szkół ponadgimnazjalnych, doradcy zawodowi z gimnazjów oraz instytucje prowadzące działania z zakresu doradztwa zawodowego. W debacie uczestniczyli także: Zastępca Prezydenta Miasta Tadeusz Kaczmarek, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – Zbigniew Mika oraz prezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaworznie – Henryka Stachańczyk, a także sami pomysłodawcy powołania Forum: dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 – Halina Jarczyk, dyrektor Technikum Energetycznego – Grażyna Kniat, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego – Tomasz Łakomski oraz przewodnicząca Komisji Edukacji RM – Ewa Zuber.

Na wstępie Halina Jarczyk przypomniała zebranym wnioski z debaty o przyszłości jaworznickiego szkolnictwa zawodowego „Dobry wybór szansą na sukces”, podczas której wielokrotnie artykułowano potrzebę wzmocnienia roli doradców zawodowych. Następnie głos zabrał prezydent Kaczmarek podkreślając rangę doradztwa zawodowego w planowaniu ścieżki kariery młodzieży. Szczegóły koncepcji zaprezentował natomiast Tomasz Łakomski, omawiając kolejno proponowane cele funkcjonowania Forum, czyli:

  • dobrowolną współpracę w zakresie wspierania wszelkich przedsięwzięć służących skutecznemu działaniu na rzecz zatrudnienia poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów doradztwa zawodowego;
  • wymianę idei, doświadczeń i informacji pomiędzy instytucjami funkcjonującymi w obszarze edukacji zawodowej i na rynku pracy;
  • popularyzowanie wiedzy z dziedziny doradztwa zawodowego wśród społeczeństwa Jaworzna;
  • promocję i popieranie inicjatyw związanych z doradztwem zawodowym;
  • organizowanie wspólnych przedsięwzięć i prowadzenie wspólnych projektów.

Pomysł powołania Forum spotkał się z żywym zainteresowaniem zebranych. W toku ożywionej dyskusji zgłoszono wiele trafnych uwag uzupełniających i doskonalących koncepcję. Już wkrótce odbędzie się pierwsze spotkanie robocze, na którym zostaną ustalone zasady funkcjonowania Forum. Następnym krokiem będzie podpisanie stosownej deklaracji, w której zainteresowane podmioty zobowiążą się do współdziałania na rzecz realizacji celów przedsięwzięcia. Pozytywny charakter wstępnych ustaleń wskazuje, że początek nowego roku szkolnego zaowocuje pierwszymi efektami współpracy szkół i instytucji zrzeszonych w JFDZ.

źródło: www.um.jaworzno.pl