W dniu 17 października 2018 roku w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie odbyła się konferencja „Doradca zawodowy XXI wieku – nowe wyzwania” organizowana przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie we współpracy z Urzędem Miejskim w Jaworznie. Konferencja była jednym z działań instytucji zrzeszonych w ramach Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego, organizowanych  w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2018. W tym roku hasło przewodnie OTK 2018 brzmiało: „Bądź architektem swojego szczęścia”.

Konferencję rozpoczął Tomasz Łakomski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie witając zaproszonych gości, wśród których znajdowali się:

– pani Irena Wojtanowicz Stadler – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie,

– pani Agnieszka Krawczyk – kierownik Wydziału ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A.,

– pani Anna Kalita – specjalista Wydziału ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A.,

– pani Aleksandra Gorstka – sekretarz Rady Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego

a także dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracownicy miejskich placówek oświatowych, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz prelegenci.

Pierwszym prelegentem był pan Tomasz Łakomski, który omówił zagadnienia związane z różnicami pokoleniowymi na rynku pracy i problemami dotyczącymi przygotowania młodzieży do późniejszego wykonywania zadań zawodowych.

Następnym prelegentem był pan Tomasz Marona – dyrektor Biura Rozwoju Biznesu Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S. A., który zaprezentował zagadnienia związane z rozwojem zawodowym i karierą młodych ludzi we współczesnym, prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwie. Pan Tomasz Marona podkreślił rolę kompetencji kluczowych młodych specjalistów w kontekście budowy załogi nowoczesnej firmy i przebiegu ścieżek kariery poszczególnych pracowników. Zaznaczył również potrzebę współpracy przedsiębiorstw ze szkołami kształcącymi zawodowo.

Z kolei pani Katarzyna Drzewiecka Tymkiewicz – konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego Metis  w Katowicach, przedstawiła prezentację pt. „Rola nauczycieli w kształtowaniu u uczniów kompetencji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy i uczenia się przez całe życie”. Pani Katarzyna Drzewiecka Tymkiewicz zaprezentowała kompetencje społeczne i emocjonalne potrzebne w pracy oraz przypomniała uczestnikom akty prawne określające zadania nauczycieli w ramach doradztwa zawodowego, dotyczące kształtowania kompetencji. Pani konsultant omówiła cele działań w zakresie doradztwa na różnych etapach życia młodych ludzi. W prezentacji znalazły się także cztery komplementarne obszary działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Pani Katarzyna Drzewiecka Tymkiewicz omówiła przykłady sytuacji najbardziej optymalnych do rozwijania niezbędnych kompetencji.

Ostatnią prelegentką była pani Aleksandra Żyłkowska z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, która omówiła i przedstawiła uczestnikom różne typy zaburzeń osobowości, których poprawne zdiagnozowanie umożliwia skuteczną pracę z uczniem i jego motywowanie do samorozwoju na różnych etapach kształcenia

Pan Tomasz Łakomski podkreślił jak ważna jest znajomości tego typu zachowań, ze względu na to, że coraz częściej w społeczności szkolnej pojawiają się uczniowie wymagający specjalnej opieki pedagogiczno  – psychologicznej.

Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrała pani Irena Wojtanowicz Stadler – naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie dziękując organizatorom i prelegentom za wysoki poziom merytoryczny spotkania i dobór jego tematyki w kontekście bieżących potrzeb systemu edukacji. Następnie pani naczelnik odniosła się do debaty miejskiej, która odbyła  się 3 września 2018 roku w  ramach realizowanego przez gminę Jaworzno projektu „Vulcan kompetencji w śląskich samorządach”. Debata poświęcona była badaniu oczekiwań środowiska lokalnego wobec miejskich jednostek oświatowych. W ramach projektu będzie realizowany proces wspomagania placówek oświatowych w kształtowaniu kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji uznanych za priorytetowe. Pani Irena Wojtanowicz Stadler podkreśliła jak ważne są działania doradcze w szkołach oraz jak duży wpływ na efektywne funkcjonowanie doradztwa miało utworzenie Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego. Ostatnią częścią konferencji był panel dyskusyjny, w której wzięli udział pedagodzy, doradcy, dyrektorzy oraz prelegenci.

Celem konferencji było uświadomienie uczestnikom znaczenie kształtowania od najmłodszych lat kompetencji niezbędnych do znalezienia wymarzonej pracy oraz roli doradcy zawodowego w szkołach każdego szczebla.

 

Monika Durczyńska

Doradca zawodowy Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie