Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Zawód = praca – zwiększenie możliwości kształcenia zawodowego w Jaworznie” została podpisana 19 stycznia 2017 roku w ramach działania 12.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: „Infrastruktura kształcenia zawodowego”

Projekt obejmuje prace polegające na rozbudowie istniejących budynków szkoleniowo-dydaktycznych Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie (CKP) o halę będącą pracownią mechaniki i elektromechaniki pojazdowej. W ramach projektu przewidziano również remont istniejących: pracowni obróbki maszynowej i pracowni obrabiarek skrawających CNC. Projekt obejmuje również zakup wyposażenia dla ww. trzech pracowni.
Dzięki rozbudowie, remontowi i doposażeniu pracowni CKP będzie mogło skutecznie kształcić zawodowo i przeprowadzać egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie będą posiadać umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy. Ponadto realizacja projektu umożliwi osobom niepełnosprawnym zdobywanie kwalifikacji zawodowych w zawodach do tej pory dla nich niedostępnych: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń.
Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności kształcenia zawodowego w Jaworznie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów CKP w Jaworznie.
Cele pośrednie:
• Uzyskanie dodatkowych, interdyscyplinarnych kompetencji dla uczniów.
• Wzrost atrakcyjności kształcenia zawodowego w Jaworznie poprzez zapewnienie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej i jej wyposażenia.
• Stworzenie możliwości kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych.
Korzyści długoterminowe (efekty dodane):
Dzięki wykorzystaniu synergicznego działania potencjału kadrowego CKP w połączeniu z unowocześnioną bazą technodydaktyczną i transferem wiedzy o nowoczesnych technologiach przekazywanym od przedsiębiorstw partnerskich, projekt generuje dodaną wartość trwałą, niezależną od dalszego dostępu do dotacji finansowych z UE.
Cel główny i cele pośrednie niniejszego projektu są spójne z celem głównym Osi Priorytetowej XII Infrastruktura

Wartość całkowita: 2 929 633,53
Wartość dofinansowania: 2 445 606,29