12 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie odbyło się spotkanie uczniów zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w   powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w  Jaworznie”. Na wstępie Tomasz Łakomski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przedstawił prezentację charakteryzującą poszczególne komponenty projektu, którymi są profesjonalne szkolenia zawodowe, pakiety wsparcia doradczego oraz staże odbywane w partnerskich zakładach pracy. Następnie Tomasz Bochenek– koordynator projektu zaprezentował regulamin rekrutacji oraz omówił sposób wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. W spotkaniu uczestniczyło 70 uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, którzy z zainteresowaniem zapoznawali się z ofertą szkoleniową. Młodzież w sposób dojrzały potraktowała wartość kwalifikacji możliwych do zdobycia podczas kursów objętych działaniami projektu, a także znaczenie tych kwalifikacji dla absolwenta szkoły wkraczającego na rynek pracy.

Projekt „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w   powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w  Jaworznie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Oś Priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.