Trzeciego dnia września 2018 roku w  ramach realizowanego przez gminę Jaworzno projektu „Vulcan kompetencji w śląskich samorządach” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 przy ul. Matejki 3 w Jaworznie, odbyła się debata poświęcona  badaniu oczekiwań środowiska lokalnego wobec miejskich jednostek oświatowych.

Jaworzno przystąpiło do projektu „Vulcan kompetencji w śląskich samorządach” realizowanego przez firmę VULCAN Sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania oświatą,
  • opracowanie planu podniesienia jakości usług edukacyjnych,
  • objęcie procesem wspomagania wszystkich miejskich jednostek oświatowych w zakresie rozwiązań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.

 

Debatę rozpoczęła pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pani Irena Wojtanowicz – Stadler witając wszystkich zebranych, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Głos zabrał również zastępca prezydenta miasta Jaworzna pan Tadeusz Kaczmarek i otworzył spotkanie.

 

Debata odbywała się pod hasłem: „Kompetencje kluczowe”. Celem spotkania było wygenerowanie wniosków dotyczących wyboru trzech, spośród ośmiu, kompetencji kluczowych, które będą stanowiły fundament rozwoju oświaty w Jaworznie.

 

Każda z grup opracowywała materiały dostarczone przez doradców metodycznych, w celu wyłonienia trzech najważniejszych jej zdaniem, kompetencji, ważnych do rozwoju u uczniów. Następnie przedstawiciele grup prezentowali wyniki swojej pracy, a prowadząca debatę pani trener zaznaczała wyniki na tablicy kompetencji.

 

Wyniki są następujące:

  • Dla nauczycieli najważniejszymi kompetencjami okazały się kompetencje: uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz porozumiewania się w języku ojczystym;
  • Dla rodziców najważniejsze kompetencje to kompetencje: uczenia się, porozumiewania w języku obcym oraz inicjatywność i przedsiębiorczość;
  • Dla dyrektorów szkół najważniejsze to kompetencje: uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz przedsiębiorczość i inicjatywa;
  • Dla uczniów najważniejsze kompetencje to: matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

 

Cel tego etapu debaty został osiągnięty. Czwartego września nastąpi dalszy ciąg debaty, w której będą brali udział mieszkańcy, pracodawcy oraz przedstawiciele miejskich instytucji samorządowych kultury i sportu.

 

Z ramienia CKP w debacie uczestniczyli: Monika Durczyńska (doradca zawodowy CKP) oraz Tomasz Łakomski (dyrektor CKP).

Monika Durczyńska