Zapytanie ofertowe koordynator

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi koordynowania projektu pod nazwą „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, dla poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT (nr wniosku WND-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-003).

 

I. Zamawiający:

Gmina Miasta Jaworzna Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie ul. Promienna 66, 43-603 Jaworzno, tel. 32 7629172

II. Tryb postępowania:

 1. Postępowanie zostaje przeprowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz zarządzenie dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie nr 4/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., wprowadzające REGULAMINRAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 PKT. 8 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI): 30000 EURO, obowiązujący w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie od dnia 29 grudnia 2014 r.
 2. Zapytanie zostaje umieszczone dodatkowo na stronie internetowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie oraz umieszczone w BIP Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie.

III. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, z którym zostanie zawarty kontrakt menedżerski na wykonanie zadania koordynowania projektu (załącznik nr 2).
 2. Dodatkowe informacje o projekcie:

Całkowita wartość projektu: 2260224,95; kwota dofinansowania: 2147213,70. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, prowadzącym kształcenie zawodowe, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli zawodu (4M), podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 130 uczniów (128M,2K) i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt obejmuje przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla uczniów i nauczycieli CKP, realizację staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach oraz zakupy wyposażenia dydaktycznego do pracowni praktycznej nauki zawodu. Ramy czasowe projektu to wrzesień 2018 – sierpień 2021.

 1. Obowiązki Wykonawcy – koordynatora projektu:

a)przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu z Instytucją Zarządzającą;

b)koordynowanie działań w ramach realizacji projektu;

c)nadzór nad zgodnością realizacji projektu z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie, przyjętym harmonogramem i budżetem oraz zasadami realizacji projektów, współfinansowanych w ramach RPO woj. śląskiego ze środków EFS;

d)zbieranie i analizę danych celem określenia prawidłowości realizowanych działań oraz ich zgodności z wytycznymi oraz założonymi w projekcie wskaźnikami;

e)nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu, w tym opracowywanie zmian w dokumentacji projektowej;

f)kontrola dokumentacji rozliczeniowych;

g)udział w kontrolach prowadzonych przez organy zewnętrzne;

h)nadzór nad prowadzeniem ewaluacji projektu, w tym badania postępów w realizacji projektu oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakończeniu działań (realizacji);

i)nadzór nad prowadzeniem bazy danych PEFS;

j)współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Gminą Miasta Jaworzna w zakresie merytorycznej realizacji projektu;

k)współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu;

l)zorganizowanie biura projektu zgodnie z założeniami i wytycznymi;

m)współpraca przy przeprowadzaniu procedur związanych z zamówieniami publicznymi dot. realizacji projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

n)nadzór nad prawidłową realizacją umów na świadczenie usług lub dostawy, zawartych w ramach postępowań przetargowych, śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i UE;

o)podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu;

p)współorganizacja i prowadzenie działań rekrutacyjnych z uczestnikami projektu w tym współudział w przygotowaniu dokumentów rekrutacyjnych i nadzór nad procedurą rekrutacyjną;

q)prowadzenie działań promocyjnych z uwzględnieniem zasad równościowej komunikacji;

r)czuwanie nad przestrzeganiem zasady równości szans kobiet i mężczyzn;

s)przygotowywanie korespondencji związanej z realizacją projektu prowadzonej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego;

t)współreprezentowanie projektu na zewnątrz;

u)przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów.

 1. Wymagania i kwalifikacje:

a)wyższe wykształcenie,

b)co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

c)posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami potwierdzone certyfikatami PRINCE2 lub PMI lub IPMA.

d)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

 

IV. Sposób przygotowania oferty.

 1. Oferta powinna być przygotowana w zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko składającego ofertę, adres i numer telefonu kontaktowego. Koperta powinna zawierać dopisek: „Koordynator projektuWND-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-003 Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”.
 3. Wymagane dokumenty:

a)Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

b)CV kandydata/kandydatki zawierające m. in. informacje dotyczące doświadczenia w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, z podaniem nazw programów i działań, wartości projektów, okresu realizacji i zakresu rzeczowego oraz roli w projektach.

c)kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie wykazane w CV. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki kandydat/kandydatka na stanowisko koordynatora spełnił/spełniła.

 

V. Kryteria oceny oferty

 

 1. Kryterium formalne – zgodność z punktem III. podpunkt 4 niniejszego zapytania. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów formalnych oferta nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej.
 2. Kryterium merytoryczne:

Po spełnieniu przez kandydatów/kandydatki wymagań określonych powyżej, złożone oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

1) cena 70{5c8596109431358d5c566713db41791b847fae1cbca11d9b11013e7525c6d403}

wyliczana wg wzoru:

                                                                                                  Cena oferowana brutto najtańszej oferty

Liczba punktów = —————————————————————————–x 100 pkt x 70{5c8596109431358d5c566713db41791b847fae1cbca11d9b11013e7525c6d403}

                                                                                                  Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

2) doświadczenie 30{5c8596109431358d5c566713db41791b847fae1cbca11d9b11013e7525c6d403}

 

                                                                              Punkty za doświadczenie w najwyżej ocenionej ofercie

Liczba punktów = —————————————————————————–x 100 pkt x 30{5c8596109431358d5c566713db41791b847fae1cbca11d9b11013e7525c6d403}

                                                                                                  Punkty za doświadczenie ocenianej oferty

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi: 100

Zasady oceny kryterium:

1) w przypadku kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (70 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższe wynagrodzenie za zrealizowanie zamówienia, a każda następna według podanego wzoru;

2) w przypadku kryterium „doświadczenie” oferta otrzyma maksymalnie 30 pkt.

W kryterium oceniane będzie doświadczenie osoby kandydującej do pełnienia funkcji koordynatora projektu na podstawie złożonego przez kandydata wraz z ofertą opisu doświadczenia kandydata/kandydatkę, zawierającego wykaz projektów realizowanych przez kandydata/kandydatkę, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. Za każdy udział w realizacji bądź nadzorowaniu projektu trwającego co najmniej 6 miesięcy kandydat//kandydatka otrzyma 10 punktów. Jeśli kandydat//kandydatka  nie dołączy do oferty opisu swojego doświadczenia w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, lub jeśli z tego opisu nie będzie jednoznacznie wynikać, iż doświadczenie  spełnia warunki określone w wymaganiach, opis ten nie będzie podlegał uzupełnieniu. W tej sytuacji Zamawiający weźmie pod uwagę tylko to doświadczenie kandydata/kandydatki, co do którego kandydat//kandydatka wykazał spełnianie warunków, i przyzna odpowiednią liczbę punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która spełni wymogi formalne i uzyska najwyższą liczbę punktów

VI. Miejsce i termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub listem poleconym/przesyłką kurierską w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie ul. Promienna 66, 43-603 Jaworzno w terminie do 05. 10. 2018 r. do godziny 15.00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty do siedziby CKP w Jaworznie).
 2. Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane

VII. Formalności związane z wyborem oferty.

 1. Postępowanie przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, BIP Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie i Bazie Konkurencyjności.
 3. Jeżeli kandydat/kandydatka, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji/ rozmów kwalifikacyjnych z kandydatem/kandydatką na funkcję koordynatora w przypadku, gdy oceniani kandydaci/kandydatki otrzymali taką samą liczbę punktów.
 5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe rozesłano do potencjalnych oferentów, zamieszczono na stronie www.ckz.jaworzno.edu.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej CKP w Jaworznie.

 

Tomasz Łakomski
dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie
43-603 Jaworzno ul. Promienna 66
tel.: 32 7629172; 32 7452002