Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie PONOWNIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO koordynatora projektu po nazwą „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

 

Wymagania:

 • ukończone studia wyższe,
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu  prowadzenia projektów,
 • potwierdzone kompetencje i umiejętności z zakresu zarządzania projektami unijnymi,
 • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów finansowanych z funduszy UE,
 • doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • doświadczenie we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie realizacji działań współfinansowanych w ramach EFS,
 • znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy UE,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (Word, Excel), w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych i w Generatorze Wniosków Płatniczych,
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe,
 • doświadczenie w koordynacji działań i zadań projektowych,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, samodzielność, mobilność,
 • umiejętność organizacji czasu pracy.

Opis stanowiska:

 • całościowe zarządzanie projektem,
 • koordynowanie wszystkich działań w projekcie zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie wniosku,
 • kontakty z pracodawcami,
 • reprezentowanie projektu na zewnątrz,
 • promocja projektu – redagowanie ogłoszeń i informacji nt. realizacji projektu, zamieszczanych w środkach masowego przekazu (strona internetowa CKP, lokalna prasa),
 • planowanie działań projektowych we wszystkich aspektach realizacji,
 • przygotowanie harmonogramu realizacji projektu,
 • nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
 • osiągnięcie założonych celów i rezultatów,
 • współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie realizacji projektu (bieżące kontakty, udzielanie wyjaśnień, przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli),
 • przygotowanie sondaży rynku, sporządzenie protokołów, udział w przygotowywaniu procedur odnośnie zamówień publicznych,
 • wsparcie merytoryczne dla personelu odpowiedzialnego za zamówienia publiczne zgodnie z zasadami finansowania,
 • współpraca z miejskimi organami odpowiedzialnymi za księgowanie projektu,
 • inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach zespołu realizującego projekt oraz w konferencjach i szkoleniach dotyczących realizacji projektu,
 • koordynowanie pracy zespołu projektu,
 • nadzór i kontrola procesu rekrutacji uczestników projektu,
 • nadzór i kontrola nad ponoszonymi wydatkami, kontrola kwalifikowalności wydatków,
 • prowadzenie całościowego monitoringu obejmującego zbieranie i analizę danych celem określenia prawidłowości realizowanych działań oraz ich zgodności z wytycznymi,
 • cząstkowa, okresowa oraz końcowa ewaluacja skuteczności podejmowanych działań projektowych,
 • kontakty z innymi organami kontrolnymi,
 • nadzór nad przechowywaniem i archiwizowaniem dokumentacji projektowej,
 • inne zadania zlecone przez dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, nie wymienione powyżej, a związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przygotowanie do realizacji projektów unijnych (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
 • mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych i rozliczanych projektów unijnych.

Do dokumentów należy dołączyć podpisane oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko koordynatora projektu „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie” ogłoszonego dnia 31 sierpnia 2018 r. i prowadzonego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzania w każdym czasie. Oświadczam również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę w okresie od  września 2018 r. do sierpnia 2021 r.,
 • zgodność z zasadami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków m.in. z EFS na lata 2014-2020 i przepisami prawa.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie ul. Promienna 66 w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres:

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie
ul. Promienna 66
43 – 603 Jaworzno

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko koordynatora projektu „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”, w terminie do 7 września 2018 r. do godziny 15.00 (liczyć się będzie data wpływu oferty do Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie).

Informacja o wyniku naboru:

Dyrektor Centrum Kształcenia praktycznego w Jaworznie  informuje o nierozstrzygnięciu naboru na w/w stanowisko z powodu nie wpłynięcia ofert w ustalonym terminie.