Zapytanie ofertowe specjalista do spraw rozliczeń

Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi wykonywania zadań specjalisty do spraw rozliczeń projektu dla projektu pod nazwą „Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, dla poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT (nr wniosku WND-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-003).

I. Zamawiający:

Gmina Miasta Jaworzna Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie ul. Promienna 66, 43-603 Jaworzno, tel. 32 7629172

II. Tryb postępowania:

 1. Postępowanie zostaje przeprowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz zarządzenie dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie nr 4/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r., wprowadzające REGULAMINRAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 PKT. 8 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI): 30000 EURO, obowiązujący w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie od dnia 29 grudnia 2014 r.
 2. Zapytanie zostaje umieszczone dodatkowo na stronie internetowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie oraz umieszczone w BIP Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie.

III. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, z którym zostanie zawarty kontrakt menedżerski na wykonanie zadania prowadzenia księgowości i rozliczania projektu (załącznik nr 2).
 2. Dodatkowe informacje o projekcie:

Całkowita wartość projektu: 2260224,95; kwota dofinansowania: 2147213,70. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, prowadzącym kształcenie zawodowe, poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 4 nauczycieli zawodu (4M), podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 130 uczniów (128M,2K) i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt obejmuje przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń dla uczniów i nauczycieli CKP, realizację staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach oraz zakupy wyposażenia dydaktycznego do pracowni praktycznej nauki zawodu. Ramy czasowe projektu to wrzesień 2018 – sierpień 2021.

 1. Obowiązki Wykonawcy – specjalisty do spraw rozliczeń projektu:

a)współpraca z Koordynatorem Projektu w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo- finansowego;

b)prowadzenie PEFS;

c)utrzymywanie stałego kontaktu z Instytucją Zarządzającą,

d)przygotowanie niezbędnych materiałów i analiz, planowania działań i wywiązywania się ze wskaźników;

e)przygotowywanie oraz zatwierdzania kompletności i prawidłowości wypełniania części finansowej dokumentacji Projektu;

f)sporządzanie i nadzór nad zatwierdzaniem sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektu;

g)opisywanie faktur w zakresie finansowym oraz sporządzanie i nadzór nad sprawozdaniami i raportami o finansowym postępie realizacji projektu;

h)przygotowywanie wniosków (łącznie z końcowym) o płatność w formie elektronicznej w aktualnym Generatorze Wniosków oraz w formie papierowej – tożsamej z wersją elektroniczną, wraz z obowiązującymi załącznikami;

i)bieżący monitoring postępu rzeczowego i finansowego Projektu, analiza ryzyka i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości;

j)współpraca w prowadzeniu ewaluacji Projektu;

k)wspomaganie merytoryczne dla pracowników odpowiedzialnych za księgowanie Projektu;

l)kontrola wydatkowania środków w odniesieniu do harmonogramu projektu;

m)dokonanie całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem Instytucji Zarządzającej po zakończeniu realizacji projektu;

n)uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach dotyczących realizacji Projektu;

o)wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Zleceniobiorcę lub upoważnioną przez niego osobę, związanych z projektem;

p)poddanie się kontroli przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą i inne uprawnione instytucje zewnętrzne w zakresie realizacji Projektu oraz obecność podczas kontroli Projektu;

q)współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Gminą Miasta Jaworzna w zakresie merytorycznej realizacji projektu;

r)nadzór nad zgodnością projektu z wnioskiem o dofinansowanie zgodnie z zasadami realizacji projektów, współfinansowanych w ramach RPO woj. śląskiego ze środków EFS;

s)współpraca z pozostałymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu;

t)przestrzeganie zasad równości szans przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju na stanowisku pracy;

u)przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz kontrahentów;

v)podejmowanie wszelkich działań zaradczych i naprawczych w przypadku występowania problemów w realizacji projektu;

w)śledzenie dokumentów, wytycznych, które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i UE.

 1. Wymagania i kwalifikacje:

a)wyższe wykształcenie z zakresu rachunkowości,

b)co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

c)niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

IV. Sposób przygotowania oferty.

 1. Oferta powinna być przygotowana w zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko składającego ofertę, adres i numer telefonu kontaktowego. Koperta powinna zawierać dopisek: „Specjalista do spraw rozliczeń projektuWND-RPSL.11.02.01-24-07HH/17-003 Zawód = praca – programy wsparcia szkół prowadzących kształcenie zawodowe w powiązaniu z praktyczną nauką zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie”.
 3. Wymagane dokumenty:

a)Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

b)CV kandydata/kandydatki zawierające m. in. informacje dotyczące doświadczenia w zakresie realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, z podaniem nazw programów i działań, wartości projektów, okresu realizacji i zakresu rzeczowego oraz roli w projektach.

c)kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie wykazane w CV. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki kandydat/kandydatka na stanowisko specjalisty do spraw rozliczeń spełnił/spełniła.

V. Kryteria oceny oferty

 1. Kryterium formalne – zgodność z punktem III. podpunkt 4 niniejszego zapytania. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów formalnych oferta nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej.
 2. Kryterium merytoryczne:

Po spełnieniu przez kandydatów/kandydatki wymagań określonych powyżej, złożone oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:

1) cena 70{5c8596109431358d5c566713db41791b847fae1cbca11d9b11013e7525c6d403}

wyliczana wg wzoru:

                                                                                                  Cena oferowana brutto najtańszej oferty

Liczba punktów = —————————————————————————–x 100 pkt x 70{5c8596109431358d5c566713db41791b847fae1cbca11d9b11013e7525c6d403}

                                                                                                  Cena ofertowa brutto ocenianej oferty

2) doświadczenie 30{5c8596109431358d5c566713db41791b847fae1cbca11d9b11013e7525c6d403}

                                                                              Punkty za doświadczenie w najwyżej ocenionej ofercie

Liczba punktów = —————————————————————————–x 100 pkt x 30{5c8596109431358d5c566713db41791b847fae1cbca11d9b11013e7525c6d403}

                                                                                                  Punkty za doświadczenie ocenianej oferty

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi: 100

Zasady oceny kryterium:

1) w przypadku kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów (70 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższe wynagrodzenie za zrealizowanie zamówienia, a każda następna według podanego wzoru;

2) w przypadku kryterium „doświadczenie” oferta otrzyma maksymalnie 30 pkt.

W kryterium oceniane będzie doświadczenie osoby kandydującej do pełnienia funkcji specjalisty do spraw rozliczeń projektu na podstawie złożonego przez kandydata/kandydatkę wraz z ofertą opisu doświadczenia kandydata/kandydatki, zawierającego wykaz projektów realizowanych przez kandydata/kandydatkę, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie. Za każdy udział w realizacji bądź nadzorowaniu projektu trwającego co najmniej 6 miesięcy kandydat/kandydatka otrzyma 10 punktów. Jeśli kandydat/kandydatka nie dołączy do oferty opisu swojego doświadczenia w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, lub jeśli z tego opisu nie będzie jednoznacznie wynikać, iż doświadczenie  spełnia warunki określone w wymaganiach, opis ten nie będzie podlegał uzupełnieniu. W tej sytuacji Zamawiający weźmie pod uwagę tylko to doświadczenie kandydata/kandydatki, co do którego kandydat/kandydatka wykazał/a spełnianie warunków, i przyzna odpowiednią liczbę punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która spełni wymogi formalne i uzyska najwyższą liczbę punktów

VI Miejsce i termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub listem poleconym/przesyłką kurierską w sekretariacie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie ul. Promienna 66, 43-603 Jaworzno w terminie do 05. 10. 2018 r. do godziny 15.00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty do siedziby CKP w Jaworznie).
 2. Oferty, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane

VII. Formalności związane z wyborem oferty.

 1. Postępowanie przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie.
 2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, BIP Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie i Bazie Konkurencyjności.
 3. Jeżeli kandydat/kandydatka, którego/której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji/ rozmów kwalifikacyjnych z kandydatem/kandydatką na funkcję specjalisty do spraw rozliczeń w przypadku, gdy oceniani kandydaci/kandydatki otrzymali taką samą liczbę punktów.
 5. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe rozesłano do potencjalnych oferentów, zamieszczono na stronie www.ckz.jaworzno.edu.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej CKP w Jaworznie.

Tomasz Łakomski
dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie
43-603 Jaworzno ul. Promienna 66
tel.: 32 7629172; 32 7452002