Uprzejmie informujemy, iż uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 października 2019 r. zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148), Centrum Kształcenia Praktycznego zmienia się w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą system oświaty obejmuje jedynie placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego. Nie funkcjonują już placówki kształcenia praktycznego, które ulegają przekształceniu w centra kształcenia zawodowego. Powyższe wynika z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245).