17 czerwca w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie odbyła się uroczystość uruchomienia kilku nowoczesnych pracowni kształcenia zawodowego, wyposażonych dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej, współudziałowi gminy Jaworzno oraz wspólnej pracy uczniów, nauczycieli i personelu CKP. Modernizacja pracowni CKP przyczyni się poprawy jakości kształcenia zawodowego i poszerzenia oferty edukacyjnej, a także umożliwi uczniom nabywanie nowych kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy.

Pierwszą jest pracownia komputerowego wspomagania projektowania, w której na zmodernizowanym sprzęcie komputerowym zainstalowano najnowsze wersje oprogramowania inżynierskiego CAD (komputerowe wspomaganie projektowania) i CAM (komputerowe wspomaganie wytwarzania). Uczniowie jaworznickich szkół technicznych uzyskali możliwość uczenia się procesów projektowania części maszyn i całych mechanizmów, wykonywania obliczeń konstrukcyjnych, planowania procesu produkcji a także tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń przemysłowych i obiektów architektonicznych. Wyposażenie pracowni było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu „PROFESTRADA – wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w Jaworznie”, oraz projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” przy współudziale gminy Jaworzno. Część wykonawczą modernizacji sprzętu komputerowego wykonał w całości nauczyciel CKP – opiekun pracowni. Pracownia przygotowana została do powadzenia zajęć dla zawodów: „technik mechanik”, „technik pojazdów samochodowych”, „technik budownictwa”, „technik elektryk”, „technik elektronik” i „technik mechatronik’.

Drugą jest pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, wyposażona w 6 stanowisk szkoleniowych. Na zajęciach w tej pracowni kandydaci do zawodu „technik mechanik” nauczą się tworzenia programów sterujących pracą nowoczesnych obrabiarek CNC, a także będą poznawać tajniki obsługi tych urządzeń. Każde liczące się przedsiębiorstwo produkcyjne na takich właśnie obrabiarkach wykonuje większość swoich zadań z zakresu obróbki metali, zatem posiadanie kwalifikacji do obsługi maszyn CNC zdecydowanie zwiększy szanse absolwentów na rozpoczęcie pracy w wyuczonym zawodzie. Wyposażenie pracowni zakupiono ze środków z Unii Europejskiej uzyskanych w ramach realizacji projektu: „PROFESTRADA – wzmocnienie potencjału szkolnictwa zawodowego w Jaworznie”, zaś infrastrukturę techniczną, sieć zasilającą i komputerową oraz specyficzne umeblowanie wykonano w całości siłami własnymi CKP.

Trzecią z nich to pracownia mechaniki pojazdowej, w której na uczniów czekają 3 kompletne stanowiska naprawcze. Każde ze stanowisk wyposażone jest w podnośnik, zestawy narzędzi i urządzeń serwisowych oraz sprzęt do diagnostyki. Nowoczesne wyposażenie gwarantuje nabycie umiejętności wyszukiwania i usuwania większości usterek występujących we współczesnych pojazdach samochodowych. Pracownia ta jest przeznaczona dla uczniów kształconych w zawodach: „technik pojazdów samochodowych” i „mechanik pojazdów samochodowych”. Wyposażenie pracowni uzyskano częściowo ze środków z Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” przy współudziale gminy Jaworzno, częściowo zaś pozyskano nieodpłatnie i przygotowano do pracy poprzez naprawy, modernizacje i remonty urządzeń przeprowadzone przez nauczycieli i personel CKP.

Czwartą i piątą stanowią 2 pracownie budowlane, w których uczniowie zdobywający kwalifikacje w zawodach „technik budownictwa”, „murarz – tynkarz” i „monter konstrukcji budowlanych” nauczą się wykonywania prac murarskich, tynkarskich, betoniarsko – zbrojarskich, montażu konstrukcji budowlanych a także technologii robót wykończeniowych. Pracownie w całości wykonali uczniowie i nauczyciele CKP pracując ramię w ramię podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych i konstrukcyjnych.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej prezentacji opisującej proces rozbudowy potencjału technicznego i dydaktycznego CKP ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego roku szkolnego, który był okresem szczególnie intensywnej pracy personelu placówki – zarówno w zakresie budowy nowych pracowni, jak i kształcenia kadry nauczycielskiej.

Podczas uroczystości otwarcia pracowni kształcenia zawodowego nie zabrakło tradycyjnego przecięcia wstęgi, którego dokonał Tadeusz Kaczmarek – Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna wespół z Tomaszem Łakomskim – dyrektorem CKP.

Podczas prezentacji pracowni Tomasz Łakomski składał gorące podziękowania wszystkim zaproszonym gościom, których pomoc, zaangażowanie i determinacja przyczyniły się do dokonania kolejnego znaczącego kroku na drodze rozbudowy CKP, stanowiącego element bazy publicznego systemu szkolnictwa zawodowego w Jaworznie:

– Zastępcy Prezydenta Miasta: panu Tadeuszowi Kaczmarkowi za współpracę w inicjowaniu projektu „PROFESTRADA” oraz pomoc okazaną przy doposażaniu pracowni mechaniki pojazdowej;

– Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM w Jaworznie: panu Zbigniewowi Mice za wspieranie procesu rozbudowy potencjału placówki;

– dyrektor MZOPOW: pani Bogusławie Śledzińskiej za życzliwe porady, cierpliwość i skuteczną pomoc okazywaną CKP podczas rozbudowy i modernizacji placówki;

– radnej Rady Miasta Jaworzna: pani Ewie Zuber za wsparcie udzielane CKP od powstania pierwszej koncepcji powołania placówki do dnia dzisiejszego;

– dyrektorowi ZSP nr 3: pani Halinie Jarczyk za niezawodną współpracę oraz znaczący wkład uczniów szkoły w prace modernizacyjne i adaptacyjne;

– przewodniczącemu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie: panu Maciejowi Brűllowi za zrozumienie dla idei tworzenia zaplecza dla praktycznej nauki zawodów;

– przedstawicielowi Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A., kierownikowi Wydziału Technologii Centrum Produkcyjnego: panu Adamowi Obiale za długoletnią owocną realizację umowy partnerskiej oraz wzorową realizację elementów projektu „PROFESTRADA”;

– szefowi firmy ZERO Technologia Produkcji: panu Andrzejowi Leksowi za profesjonalizm i wysoki poziom usługi wykonywania umowy dostawy usług, sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „PROFESTRADA”;

nauczycielom, personelowi i uczniom CKP za ogromny wkład pracy własnej, za pasję w jej wykonywaniu i konsekwencję w tworzeniu jak najlepszych warunków nauki zawodu w pracowniach Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie. 

Uroczystość zakończyła się prezentacją fotograficznej kroniki osiągnięć CKP w ostatnim roku szkolnym oraz wspólną dyskusją nad dalszymi kierunkami rozwoju szkolnictwa zawodowego w Jaworznie.